Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v případě využití kontaktního a registračního formuláře

Společnost EUROPLASMA s.r.o., se sídlem Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4, IČO: 284 935 91, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 145639 (dále jen „Správce“), tímto v pozici správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) informuje veškeré fyzické osoby, které Správce kontaktují prostřednictvím jeho kontaktního formuláře (dále jen „Subjekty“), o zpracování jejich osobních údajů.

Subjekty tímto berou na vědomí, že prostřednictvím níže uvedených informací Správce jsou poučeni o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 až 22 Nařízení.

 

Typy a zdroje zpracovávaných osobních údajů

Pokud Správce kontaktujete prostřednictvím jeho kontaktního, či registračního formuláře umístěného na webových stránkách www.europlasma.cz, bude o Vás Správce zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • obsah zprávy (pouze v případě využití kontaktního formuláře);
 • další údaje vyplývající ze vzájemné komunikace, např. sjednaný termín vstupní prohlídky, údaje o absolvovaných odběrech krevní plazmy apod.

 

Poskytnutí údajů uvedených pod písmeny a) až d) je nezbytné pro vyřízení Vaší zprávy, příp. pro jednání o Vašem případném dárcovství krevní plazmy vč. sjednání termínu vstupní prohlídky. Správce Vás tímto zároveň upozorňuje, že nemáte žádnou zákonnou či smluvní povinnost sdělovat mu prostřednictvím kontaktního, či registračního formuláře jakékoliv osobní údaje a pokud mu je sdělíte, činíte tak dobrovolně.

Výše uvedené osobní údaje Správce primárně získává od Vás v souvislosti s Vámi zaslanou zprávou prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo projeveným zájmem o darování skrze registrační formulář. V některých případech však údaje, které o Vás bude Správce zpracovávat, mohou pocházet i z jiných zdrojů (např. Správce je získá od třetích subjektů v souvislosti s odběrem krevní plazmy Subjektu, či z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, např. z Národního registru vyřazených dárců krve (TransReg) anebo ze soukromých zdrojů vedených dalšími subjekty odebírajícími krevní plazmu).

 

Účel, právní základ a způsob zpracování osobních údajů

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů závisí na obsahu Vaší zprávy, která může být dotazem, žádostí (např. o sjednání termínu vstupní prohlídky), stížností, prosbou atd. Právním základem zpracování je primárně oprávněný zájem Správce spočívající ve zpracování a vyřízení Vaší zprávy, či Vašeho kontaktování s návrhem termínu registrace jako dárce krevní plazmy. V některých případech však právním základem zpracování Vašich osobních údajů může být plnění právní povinnosti Správce, Váš souhlas (s uveřejněním audio-/videozáznamu Vaší osoby Správcem či s Vaší účastí v soutěžích či věrnostních akcích pořádaných Správcem) a/nebo plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Správcem o využívání služeb mobilní aplikace „SAVE LIVES“.

Správce Vaše výše uvedené osobní údaje zpracovává jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. zaměstnanců některých příjemců. Správce tyto údaje nepoužívá k rozhodnutím čistě na bázi automatizovaného zpracování, včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 2 Nařízení.

 

Doba uložení osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely uchovávat po nezbytně dlouhou dobu, a to konkrétně:

 • v případě zpracování na základě oprávněného zájmu Správce po dobu zpracování a vyřízení Vaší zprávy, či Vašeho kontaktování s návrhem termínu registrace jako dárce krevní plazmy;
 • v případě zpracování na základě Vašeho souhlasu po dobu, na kterou byl souhlas udělen či do jeho dřívějšího odvolání;
 • v případě plnění právní povinnosti Správce po dobu stanovenou právními předpisy;
 • v případě plnění smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem;

a dále po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv případného souvisejícího nároku Správce či Subjektu a po dobu aplikovatelné archivační doby stanovené příslušným právním předpisem.

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje Subjektů považuje za důvěrné a neposkytne je žádné třetí osobě vyjma předání osobních údajů Subjektů v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu následujícím kategoriím příjemců:

 • Poskytovateli webhostingových služeb, konkrétně společnosti PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 257 70 438;
 • dalším smluvním partnerům, které Správce potřebuje pro své běžné fungování, např. dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací;
 • mateřské a sesterské společnosti v rámci koncernu;
 • Českému červenému kříži, a to na základě Vaší výslovné žádosti;
 • jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů Správci ukládají obecně závazné právní předpisy nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů Správce (např. soudům, Policii ČR, jiným subjektům odebírajícím krevní plazmu atp.).

Správce nezamýšlí Vaše osobní údaje předávat do třetí země mimo EU či mezinárodní organizaci.

 

Poučení o právech Subjektů

Správce Vás tímto zároveň informuje, že za podmínek stanovených v Nařízení máte jako Subjekt vůči Správci:

 1. Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává. Správce Vám poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů. Právem získat kopii nesmějí však být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob;
 2. Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává;
 3. Právo na výmaz – můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. odvolali jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  3. vznesli jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
  6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
 4. Právo na omezení zpracování – můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. popřeli jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;
 5. Právo na přenositelnost údajů – pokud Správce zpracovává Vaše údaje na základě smlouvy nebo souhlasu a k tomu automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste Správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob;
 6. Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat (více informací níže);
 7. Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce prováděného na základě oprávněného zájmu Správce a/nebo pro účely přímého marketingu;
 8. Právo být informován – máte právo být Správcem informováni v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás;
 9. Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování – máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká;
 10. Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

 

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně nakládání Správce s Vašimi osobními údaji můžete Správce kontaktovat písemně na adrese jeho sídla nebo na jeho e-mailové adrese gdpr@europlasma.cz nebo můžete kontaktovat pověřence Správce (viz níže).

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence lze kontaktovat e-mailem na adrese milos.snytr@gdpr.cool.

 

Odvolání souhlasu

Jakýkoliv souhlas, který jste Správci udělili, můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to e-mailem na e-mailovou adresu gdpr@europlasma.cz nebo písemně poštou na adresu sídla Správce nebo v této věci můžete kontaktovat pověřence Správce (viz výše). Případné odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů však nebude mít účinky na zpracování, které proběhlo před odvoláním takového souhlasu, ani na jeho zákonnost.

AKCE - Dopřej si s Europlasmou AKCE - Dopřej si s Europlasmou Zavřít